نمایشگاه کورت هورست در گالری شیرین            نمایشگاه مهدی زارعی در مشهد            اولین جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران            فعالیت سایت جدید انجمن عکاسان ایران            برنامه اردوهای جشنواره ملی عکس بیرجند            نمایشگاه گروهی عکس خبری در مشهد            نمایشگاه سیزده هنرمند بین المللی در تهران            عکس‌های آنتوان سوریوگین در عکسخانه شهر            
    جستجو در سايت

كیفیت و تفكیك پذیری تصویر یا رزولوشن

1) رزولوشن حسگر: تعداد پیكسل‌هـای غیر دخیل موثر یك حسگر را میگویند.
2) رزولوشن تصویر: رزولوشن یك تصویر دیجیتال شامل تعداد پیكسلهایی میباشد كه آنرا تشكیل میدهد. یك تصویر 5 مگا پیكسلی به تعداد2560 پیكسل در پهنا و1920 پیكسل در ارتفاع دارد بنابر این رزولوشن آن 4915200پیكسل است. پیشناد میگردد كه عكسبرداری با مقدار رزولوشن موثر دوربین انجامـ گیرد.
3) عكسبرداری بارزولوشن‌هـای بالـاتر (اگر گزینه آن دوربین باشد) تولید فقط دارای حسنی حاشیه‌ای است اما فضای بیشتری از كارت حافظه را ذخیره میكند. عكسبرداری در رزولوشن‌هـای پایین‌تـر فقط تولید حساسیت نسبت به آن عكس را تولید میكند در جایی كه كیفیت برای شما مهمـ نبوده و ذخیره كارت حافظه را لـازمـ دارید.
4) نقشه‌هـای رزولوشن: LPH عمودی و افقی
برای اندازه گیری رزولوشن از نقشه‌هـای تست رزولوشن دوربین معروف PIMA/ISO12233 استفاده میشود.این نقشه بسیار عالی است، نه تنها برای اندازه گیری رزولوشن خالص افقی و عمودی به كار میرود، بلكه برای آزمایش عملكرد حسگر بابسامد‌هـای متفاوت در زوایای مختلف، نیز اسفاده میگردد. این نقشه‌هـا همچنین مقیاس مناسبی برای مقایسه رزولوشن بین دوربین‌هـا میباشد. این نقشه‌هـا همچنین برای هر دوربینی كاربرد دارد.


نقشه‌ی تست رزولوشن برای دوربین نیكون 8700Coolpix منطق مشخص شده با مربعهای قرمز در برشهای زیر نشان داده شده است.


برش A. خطوط سیاه و سفید میتوانند از نقطه‌ای از همـ باز شوند تا موقعیت 16 كه LPH افقی آن 1600 میشود.


برش B. خطوط سیاه و سفید میتوانند از نقطه ایی باز شوند تا موقعیت 15 كهLPH عمودی آن 1500 میشود

منظور از LPH افقی تعداد خطوط عمودی است كه در راستای محور افقی (X) یا همان عرض تصویر اندازه گیری میشود.بر ش A نشان دهنده یك الگوی تست است كه شامل 9 خط سیاه با 8 خط سفید در مابین آن میباشد. در این برش شما میتوانید عدد 16 را در زیر 17 خط كه شروع به ادغامـ شدن با همـ كرده اند وبه سختی از همـ واگرا میشوند، ببینید. این برش با شماره 16 نشان میدهد كه 17 خط فاصله‌ی افقی 26 پیكسل را پوشش داده اند در این تصویر نمونه دارای 2448 پیكسل در ارتفاع است كه تعداد خطوط افقی در هر پیكسل ارتفاع برابر 17×26 /2448 یا 1600 LPH است. در كل ارزش 16 در نقشه رزولوشن برابر 1600 خط در ارتفاع تصویر (LPH) است.
به همین ترتیب LPH عمودی تعداد خطوط افقی است كه در راستای محور عمودی (Y) یا همان ارتفاع تصویر اندازه گیری میشود.
در تصویر برش خورده‌ی B در این مثال، LPH عمودی در حدود 1500LPH است. بدین ترتیب رزولوشن در ارتفاع تصویر طبیعی میشود كه در نتیجه دوربین‌هـایی با نسبت‌هـای ظاهری متفاوت به راحتی نسبت به همـ سنجیده میشوند.
4) LPH خطوط مورب (شیب دار) 50 درجه: LPH خطوط شیب دار 5 درجه در نمونه برش خورده C آورده شده است.


برش C. خطوط مورب 5 درجه سیاه و سفید میتوانند تا شماره‌ی 10 از همـ فاصله بگیرند (حد اكثر مقدار نقشه) پس LPH خطوط مورب 5 درجه برای این دوربین 1000+ است.

5) LPH مطلق و تمامـ شده: مثالهای فوق همگی نمایشگر( LPH مطلق) هستند كه هر LPH نمایانگر جزئیات عالی است. * اما( LPH تمامـ شده ) به صورت رنگ خاكستری خالص در بین خطوط نمایش داده شده است. جزئیات در این سطح بیشتر و برتر از حد تعریف دوربین است. ما بین LPH‌هـای مطلق وتمامـ شده بعضی جزئیات قابل ضبط است.


برش D. در محدوده 18، خطوط سیاه و سفید در داخل رنگ خاكستری خالص با همـ ادغامـ شده اند در زیر فركانس نای كوئیست(Nyquiest) بالـا ترین فركانس فضایی را تعریف میكند جایی كه CCD هنوز میتواند با دقت جزئیات تصویر را ضبط كند. در آنسوی فركانس نای كوئیست (Nyquiest)، اثر نا همواری ظاهر میگردد


فايل پيوست


لطفا نظر خـود را در رابـطه با مطلب فوق در فیلدهـای زیر نوشته و ارسال نمائید.
© Studio Mardomak Inc. Design: Negah Network Co.


شركت شبكه نگاه
a