نمایشگاه کورت هورست در گالری شیرین            نمایشگاه مهدی زارعی در مشهد            اولین جشنواره ملی عکس بیرجند در قاب ایران            فعالیت سایت جدید انجمن عکاسان ایران            برنامه اردوهای جشنواره ملی عکس بیرجند            نمایشگاه گروهی عکس خبری در مشهد            نمایشگاه سیزده هنرمند بین المللی در تهران            عکس‌های آنتوان سوریوگین در عکسخانه شهر            
    جستجو در سايت

انحراف كروماتیك

انحراف كروماتیك در یك لنز سینگل: (Single lens)
انحراف كروماتیك یا (چین خوردگی رنگ) عارضه‌ای است كه توسط لنز دوربین بر اثر واضع نشدن طول موج‌هـای مختلف از نور در وارد شدن به داخل عدسی لنز، یك سطح كانونی عالی ( فاصله كانونی برای طول موج‌هـای مختلف، متفاوت) ایجاد میشود و یا با بزرگ نمایی لنز برای طول موج‌هـای مختلف به صورت متفاوت ظاهر میگردد. این انواع انحرافات كروماتیك به نامـ‌هـای ( انحراف كروماتیك طولی) و ( انحرافات كروماتیك عرضی)‌نامیده میشود و میتوانند به صورت تصاویر نا صحیح ظاهر شوند. مقدار انحراف كروماتیك بستگی به تفرق نور توسط عدسی دارد.


بزرگ نمایی انحراف كرو ماتیك عرضی یا متقاطع با طول موج رنگ تغییر میكند.


انحراف كروماتیك محوری یا طولی فاصله‌ی كانونی عدسی با طول موج رنگ تغییر میكند.

انحراف كروماتیك در چین خوردگی رنگ در اطراف لبه‌هـای كنتراست دار قابل مشاهده است و بیشتر به طور متناوب در اطراف لبه‌هـای كادر تصویر عكسبرداری شده با زاویه باز مشهود است.


نمونه‌ای از چین خوردگی رنگ سیاه و قرمز

لنگر‌هـای رنگ ناپذیر یا به دور از رنگ
سیستمـ‌های مخصوص لنز (لنگرهای رنگ نا پذیر یا به دور از رنگ) از دو قطعه یابیشتر عدسی با شاخص‌هـای پراكنش مختلف استفاده میكنند كه میتواند این مشكل را كاهش یا بروز دهند. هر چند كه این سیستمـ لنز‌هـا به طور كامل نمی توانند عالی باشند و هنوز میتوانند انحراف كروماتیك را بروز دهند خصوصاً در زوایای بسیار باز ( فول واید). 

(چین خوردگی ارغوانی )) و میكرو لنزها
انحرافات كروماتیك فوق الذكر میتوانند رنگ را تحت شرایطی ارغوانی كنند، ( چین خوردگی ارغوانی ) معمولـاً در بعضی اثرات دوربین‌هـای دیجیتال ظهور میكنند كه اغلب به وسیله‌ی (میكرو لنز‌هـا ) عارض میشود. به زبان ساده‌تـر منظور از چین خوردگی ارغوانی، ( انحرافات رنگی در سطح میكرو لنز‌هـا)‌می باشد. پی آمد چین خوردگی ارغوانی، مشاهده‌ی آن در تمامـ كادر تصویر میباشد كه به انحراف رنگی معمولی شباهتی ندارد.لبه‌هـای كنتراست سوژه‌هـا كشیدگی زیاد پیدا میكنند به خصوص اگر نور از پشت آنها بتابد كه نمـ.نه آن در زیر آورده شده است.( اثر شكوفه‌ای )‌در ازدیاد دیدن چین خوردگی ارغوانی و مشاهده آن موثر است.


مثالی از چین خوردگی ارغوانی


فايل پيوست


لطفا نظر خـود را در رابـطه با مطلب فوق در فیلدهـای زیر نوشته و ارسال نمائید.
© Studio Mardomak Inc. Design: Negah Network Co.


شركت شبكه نگاه
a